Y mannau gorau i yrru yn ne Cymru

Os ydych chi fel fi ac yn mwynhau mynd am gyrch hamddenol, yna mae gan dde Cymru y ffyrdd perffaith i chi fynd allan a mwynhau. O ' r llwybrau mynydd cul anodd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ffyrdd arfordirol hir, mae De Cymru yn lle anhygoel i yrru beth bynnag fo ' r adeg o ' r flwyddyn a ' r hyn mae eich car yn perfformio fel. Yn y swydd hon dwi ' n mynd i siarad am fy hoff lefydd i yrru yn ne Cymru, mewn dim trefn arbennig.

Byddwn yn siarad am sut mae ' r ffyrdd yn gyrru, beth fyddwch chi ' n ei brofi a beth sydd i ' w weld ar y llwybrau.

Penybont i faes awyr Caerdydd-y B4265

Mae ' r llwybr hwn i yrru yn un o fy ffefrynnau personol. Mae ' n dechrau ym Mhen-y-bont ar Ogwr ger canolfan arddio Ewenni ac yn dod i ben ger maes awyr Caerdydd, gan mai dim ond 15 milltir ydyw mae ' n yriant byr relativley ond mae ' n hollol werth chweil. Os byddwch yn gyrru ' r llwybr yn uniongyrchol, gallwch ddisgwyl iddo gymryd tua 25 munud, ond mae digon o leoedd i stopio a chymryd tamaid i ' w fwyta, archwilio adfeilion y Castell neu archwilio hen bentrefi gwledig. Gallwch gymryd y llwybr o ' r naill gyfeiriad neu ' r llall ond yn y swydd hon byddaf yn siarad amdani fel petaech yn gyrru i faes awyr Caerdydd o pen-y-bont ar Ogwr. Mae ' r llwybr hwn yn cael ei gadw ' n hamddenol iawn wrth i chi fynd trwy bentrefi bach a dyma ' r ffordd orau o fynd ati i wneud y golygfeydd.

Canolfan arddio Ewenni (CF35 5AD) yw ein man cychwyn ar y gyriant byr hwn, ond mae llawer i ' w weld yn iawn yma, mae gan ganolfan arddio Ewenni gaffi mawr a siop fechan sy ' n gwerthu mêl, jamiau, seidr a chwrw wedi ' u cynhyrchu ' n lleol! Gallwch hefyd godi potel o win coch o ' r Almaen, sydd fel arfer yn anodd dod o hyd iddi yn y DU. O ganolfan arddio Ewenni ewch ar y B4265 i ffwrdd o pen-y-bont ar Ogwr, fe gewch chi arwydd yn eich croesawu i Fro Morgannwg wrth i chi adael y gyffordd.

Oddi yma Mae ' r ffordd yn pasio drwy ychydig o dai ac ar ôl i chi fynd dros bont Mae ' r ffyrdd yn eithaf gwyntog felly ystyriwch pa mor gyflym rydych chi ' n gyrru, byddwch chi ' n pasio rhai chwareli, dydw i ddim yn siwr os ydyn nhw ' n cael eu defnyddio mwyach, ond er mwyn cadw ' n ddiogel fyddwn i ddim yn ystyried hyn yn lle i stopio ac ail.

Wrth i chi ddal ati a bod y ffyrdd yn dadflino byddwch yn mynd at bentref Saint-y-brid. Mae St Bridges fawr yn gartref i ychydig o dafarndai, ac yn safle gwersylla moethus (Sylwch ar y camera cyflymder ffug wrth i chi fynd heibio!). Yn fuan ar ôl gadael pontydd mawr, fe welwch fferm Slade ar yr ochr dde, yn gwerthu porc, cig oen, cig eidion a chig dafad sydd wedi ennill gwobrau.

Oddi yma Mae ' r ffordd yn mynd yn llai gwyntog wrth i chi fynd tuag at bentref bach y Wig. Mae coetir tua hanner ffordd lle gellir gweld barcutiaid coch yn ystod y gwanwyn wrth iddynt nythu.

Wrth i chi gyrraedd y Wig, byddwch yn mynd heibio ychydig bach o amser, ond mae ' n werth sôn bod dwy dafarn (y Star Inn a ' r oen a ' r faner) a siop/becws mewn pentref bach.

O ' r Wig i Lanilltud Fawr Mae ' r ffordd yn sythu, yn ehangu ac yn dod yn bleserus iawn i yrru i mewn, gallwch gynnal eich cyflymder er y troeon. Byddwch yn cyrraedd Cylchfan mewn byr amser. O ' r fan hon, os ydych chi ' n mwynhau ' r gyriant, ar bob ffordd ewch yn syth drosodd ond at ddiben yr erthygl hon, byddaf yn sôn am yr hyn y gallwch ddod o hyd iddo os byddwch yn diffodd yma.

  • Os ydych chi ' n mynd i ' r chwith tuag at stad Llandŵ, hen faes awyr yr RAF nad yw ' n ystâd ddiwydiannol yn bennaf, ond nid yw hynny ' n golygu nad oes dim byd i ' w wneud. Mae yna barc carafanau, trac rasio a hyd yn oed Canolfan cartio!
  • Os byddwch yn cymryd hawl i mewn i Lanilltud Fawr, fe welwch dref wledig sy ' n gyforiog o hanes (yn dyddio ' n ôl i ' r 15fed ganrif ac yn cysylltu â ' r Unol Daleithiau) gyda chanol tref brysur, gallech dreulio ychydig oriau yn archwilio a dysgu am yr hanes lleol. Mae gan Lanilltud Fawr, sy ' n wledig, fywyd nos bywiog gyda llawer o dafarndai llai o fewn ardal fach.

Yn ôl i ' r pennawd "Main Road" tuag at Sain Tathan, sef Canolfan yr RAF ar hyn o bryd. Mae ' r ffyrdd yn hir ac yn ysgubo gyda golygfa wych o ' r cefnfor. Os ydych chi ' n chwilio am rywbeth i ' w aros a ' i weld, mae Amgueddfa hedfan a agorwyd yn ddiweddar sydd ond ar agor ar benwythnosau.

Mae cymal olaf y daith yn mynd â ni o Sain Tathan heibio i orsaf bwer Aberddawan, os hoffwch archwilio lleoedd a adawyd, yna i ' r dde wrth y fynedfa i orsaf bwer Aberddawan Mae "pentref" a adawyd yn cael ei alw ' n bentref bechgyn Sain Tathan a ddechreuodd fywyd fel gwersyll gwyliau am feibion glowyr o feysydd glo De Cymru. Yna trodd yn gyrchfan astudio preswyl Beibl ac yn olaf ei ddefnyddio fel maes chwarae Airsoft.

O bentref y bechgyn Rydym yn bennaeth bron yn syth i faes awyr Caerdydd sy ' n pasio Castell Fonmon (sy ' n cynnal digwyddiadau niferus ond mae ' n gartref preifat yn bennaf). Mae ' r ffyrdd yma yn mynd yn syth ac yn llyfn iawn ar y ffordd olaf i faes awyr Caerdydd (gydag un neu ddwy gylchfan!).

Os ydych yn bwriadu cwblhau ' r daith hon yn ôl i ben-y-bont ar Ogwr, rwy ' n argymell cymryd yr A48 o Groes Cwrlwys yn ôl. Dydy hi ddim mor olygus na gyda chymaint o lefydd i stopio (ar wahân i ' r Bont-faen) ond mae ' n ffordd eang iawn sy ' n torri i ' r dde trwy galon Bro Morgannwg.

Merthyr Tydfil to Talybont-ar-Wysg

Mae ' r rhodfa o Ferthyr Tudful i Dalybont-ar-Wysg yn ffordd anhygoel o yrru wrth ochr Rheilffordd Bannau Brycheiniog, heibio cronfa ddŵr Pontsticill, dros bàs Mynydd ac yn olaf ar y cyd â chronfa ddŵr Talybont. Byddwn i ' n dweud nad yw ' r gyriant hwn ar gyfer y gyrrwr nerfus, hoffwn argymell hyn i bobl sy ' n yrwyr hyderus gan nad yw ' r ffyrdd yn wych, maent yn gul ac yn serth iawn mewn mannau. Mae ' n bwysig dewis yr amser cywir o ' r flwyddyn i ddilyn y llwybr hwn gan fod y ffyrdd yn agored i ' w hulio ' n ddifrifol y drws nesaf i ddyfroedd dwfn iawn ac ni chedwir atynt yn ystod misoedd y gaeaf. Fodd bynnag, byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfeydd anhygoel, teimlad o fod allan yn yr anialwch gyda dim ond chi a ' ch car.

Fel bob amser, mae nifer o leoedd i ' w stopio, i weld yr atyniadau lleol ac i fwynhau cefn gwlad ac i beidio â sôn am olygfeydd pen y fan o ' r ochr arall i ' r holl dwristiaid a cherddwyr Mynydd.

Mae ' r gyriant hwn yn cychwyn yw rheilffordd Mynydd Aberhonddu (CF48 2DD). Cyrraedd yno mae ' n rhaid i chi basio drwy stad ddiwydiannol ym Merthyr Tudful sy ' n edrych braidd yn anwahoddgar, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl, cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd Rheilffordd Bannau Brycheiniog, fod pob newid. Nid yw rheilffordd Bannau Brycheiniog ond yn mynd â chi hanner mor bell ag y bydd y gyriant hwn yn naturiol, rydym yn argymell y gyriant, ond os hoffwch chi ' r syniad o drên stêm Aberhonddu, yna ar bob ystyr yn mynd â ' r daith ar y trên ac yn ôl, yna ' n parhau â ' r gyriant. Byddwch yn gyrru ar hyd y lôn gul dynn hon nes i chi gyrraedd cronfa ddŵr Pontsticill. I ' r dde yn y y ffordd a dim ond Gwyliwch allan am y bont ar ôl tro sydyn (Cofiwch I mi ddweud y dylai ' r gyriant hwn wir fod ar gyfer gyrwyr hyderus? Rhagflas yn unig yw hyn).

Pan fyddwch yn cyrraedd y Gronfa Mae ychydig o lefydd lle gallwch barcio i fyny a mwynhau golygfeydd corff y anferthol o ddŵr. Mae yna hyd yn oed Amgueddfa trên stêm! Mae ein gyriant o ' r fan hon yn eich galluogi i yrru ' n syth dros yr argae, mae ' n gul felly gwnewch yn siŵr bod y ffordd allan ar y pen arall yn glir yn gyntaf. Byddwch yn mynd drwy bentref bach ac yn cymryd yr hawl (bron i fyny i fyny Bryn!). Dyma lle mae ' r gyriant yn dod yn wirioneddol ddiddorol, byddwch yn gyrru i lawr y ffordd gul hon wrth ochr y gronfa ddŵr ar eich dde a choetiroedd ar y chwith i chi. Daliwch ati nes i chi gyrraedd Cyffordd lle mae ' n syth ymlaen yn ben marw, cymerwch y chwith gan ddilyn yr arwyddion i "Talybont-ar-Wysg". Daliwch ati nes byddwch yn dod at gyffordd â bin graean yn y canol, byddwch yn troi i ' r dde ac yn mynd i lawr allt serth.

Ar waelod y Bryn fe welwch yr hen ystafell de ysgubor yn gweini te prynhawn mewn lleoliad delfrydol.

Gan barhau ar hyd y ffordd, byddwch yn mynd i mewn i goetiroedd, mae ardaloedd parcio gyda theithiau cerdded Bwrdd drwy ' r coedwigoedd y gallwch eu harchwilio os ydych yn dymuno! Ond o ' r fan honno rydym yn dechrau dringo i fyny ' r Bryn i orsaf reilffordd Torpantau. Hon oedd yr orsaf reilffordd uchaf ym Mannau Brycheiniog ac erbyn hyn mae ' n derminws gogleddol rheilffordd Brecon Monutain. Yma Mae llefydd i barcio a bryniau i ' w harchwilio. Fe welwch chi gronfeydd dŵr gwag a ' r llwybr ôl i ben uchaf pen Y fan yma.

Y llefydd gorau i yrru yn ne Cymru Merthyr Tydil i Dalybont-ar-Wysg

O ' r fan hon rydym yn disgyn i lawr lonydd mwy serth, gydag ambell i dro PIN gwallt (mae dod i fyny o ' r ochr hon yn anodd mewn glaw yn unig). Ar y gwaelod mae maes parcio a gallwch grwydro Pont blaen-Glyn (rhaeadrau). Mae cymal nesaf y gyriant yn mynd â ni ar ffyrdd ychydig yn ehangach, ond rydym yn cael ein rhybuddio gan fod hon yn ardal ffermio brysur, mae mwd a thractorau ar y ffordd yn gyffredin iawn. Byddwch yn gweld nant fechan yn troi i mewn i gronfa ddwr Tal-y-bont. Mae parcio ger yr argae lle gallwch groesi a mwynhau ' r golygfeydd.

Mae rhan olaf y gyriant hwn yn ein tywys o ' r gronfa ddŵr i Dalybont-ar-Wysg lle gallwch ddod o hyd i dafarndai traddodiadol niferus gyda gerddi cwrw a safleoedd gwersylla ar gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

Anrhydeddus yn sôn am

Yr A470 o Gaerdydd i Aberhonddu

Mae ' r A470 o Gaerdydd i Aberhonddu yn gyrch mawr, ond mae ' n brif ffordd sy ' n cael ei defnyddio ' n helaeth at bob diben. Os yw ' r ffordd yn dawel, mae ' r gyriant yn anhygoel, mae ' n gyflym gyda golygfeydd anhygoel. Llawer o lefydd i ymweld a llawer o bethau i ' w gweld. Y rheswm pam nad wyf wedi rhoi ' r gyriant penodol hwn ar ben ei hun yw oherwydd ei fod yn mynd yn rhy brysur, mae ' r traffig yn symud yn rhy gyflym i chi wneud penderfyniad i ' w dynnu drosodd a gweld beth sydd o ' i gwmpas.

Mae yna bethau y byddaf yn sôn amdanynt sy ' n werth aros amdanynt, ond bydd angen i chi wybod ymlaen llaw lle mae angen i chi ddechrau arafu a dod yn barod i ddiffodd.

  • Pen y fan, mae ' n agos i ' r rhan uchaf o ' r pas i ' r gogledd o gronfa ddŵr y Bannau ar y dde. Mae maes parcio mawr, ond ar ddiwrnod cynnes Mae ceir yn gorlifo ac yn parcio ar hyd y brif ffordd mewn modd peryglus.
  • Nant Ddu Lodge. Un arall y mae ' n rhaid i chi baratoi ar ei gyfer o flaen llaw, ond mae gan Nant Ddu Lodge sba, bwyty ac mae ' n gwneud penwythnos gwych i fynd i ffwrdd.
  • Parc beicio Cymru.  Rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd yw Parc beiciau Cymru. Mecca beicio mynydd ar gyfer De Cymru gyda dros 40 o lwybrau o ' r radd flaenaf a chynnig ymgodiadau 7 diwrnod yr wythnos.

Yr A40 o Abergwaun i ' r Rhosan ar Wy

Mae ' r A40 yn ymestyn o Abergwaun i ' r Rhos-ar-Wy, gan groesi ' r wlad gyfan i ' r gorllewin i ' r dwyrain. Yn syllu i ffwrdd mewn porthladd bychan yng ngorllewin Cymru, yn croesi mynyddoedd cyfan, gan groesi ' r ffin i Loegr ac o ' r diwedd yn gorffen mewn tref ffermio wledig o ' r enw Ross-on-Wye. Mae hon yn ymgyrch anhygoel, ond yn disgwyl iddi gymryd rhan orau ' r diwrnod a thanc llawn o danwydd.

Yn syml, mae gormod o leoedd ar gael ar y darn hwn o ffordd lle gallwch roi ' r gorau iddi a gwneud rhywbeth. Efallai y byddwn yn dod yn ôl at hyn yn y dyfodol?

Yr hen ffordd arfordirol (Gwynllŵg Avenue/B4239)

Mae ' r hen ffordd arfordirol (fel yr wyf yn hoffi ei alw), yn ymestyn o ben ystâd ddiwydiannol Gwynllŵg yng Nghaerdydd i Barc Tredeagar yng Nghasnewydd yn ymgyrch fyrrach o lawer. Gyda dim llawer o lefydd i stopio neu dynnu dros y ffordd hon yn cael sôn amdanaf i oherwydd y bywyd gwyllt y gallwch ei weld ar hyd y ffordd hon. Mae ' n ffordd wych o yrru gan mai anaml y caiff ei phoblogi ac mewn cyflwr eithaf da. Mae ' r ffordd yn mynd yn syth drwy gorstir y tu ôl i Glawdd arfordirol rhwng Caerdydd a Chasnewydd.

shares