Y lleoedd gorau i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod

Mae Dinbych-y-pysgod yn gyrchfan gwyliau glan môr poblogaidd yng ngorllewin Cymru. Gyda thraethau tywodlyd gwych, dŵr clir, parciau carafanau mawr, parciau thema, cestyll i archwilio ac ardaloedd di-rif o harddwch eithriadol.

Felly os ydych chi ' n aros yn Ninbych y pysgod rydych chi ' n chwilio am rywle i ymweld y tu allan i Ddinbych-y-pysgod. Mae gennym ein hoff leoedd yr hoffem ymweld â hwy pan fyddant yn Ninbych-y-pysgod. Os ydych chi, fel ni, wedi cael eich car ac rydych chi ' n barod i yrru tua 30 munud neu fwy o le rydych chi ' n aros, mae llawer o lefydd i ymweld â nhw ger Dinbych-y-pysgod.

Mewn unrhyw drefn arbennig Dyma ' n hoff leoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod.

Ynys Sgomer

Lleoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod-Ynys Sgomer

Mae Ynys Sgomer tua 30-40 munud yn gyrru o Ddinbych-y-pysgod ac mae ' n un o ' r lleoedd harddaf yng Nghymru i ymweld â hi o bell ffordd. Ond mae hi ' n downsides, mae ' n anodd cyrraedd! Nid yn unig mae ' n rhaid i chi yrru drwy lonydd i gyrraedd y garafán, ond mae ' n rhaid i chi ddal cwch hefyd, mae ' r cwch yn hwylio o droed y clogwyni ger y maes parcio ond dim ond yn hwylio mewn tywydd braf a chanddynt gynhwysedd cyfyngedig. Os ydych chi ' n gobeithio camu ar droed i Ynys Sgomer ei hun, yna mae ' n rhaid i chi gyrraedd yn gynnar, dim ond 250 o bobl sy ' n cael mynd i ' r Ynys bob dydd ac ni chaniateir archebu tocynnau ymlaen llaw.

Beth sy ' n gwneud Sgomer mor arbennig? Wel, mae Sgomer yn gartref i balod, Max Shearwaters, dolffiniaid, llamidyddion, morloi llwyd yr Iwerydd, llursod, mulod, Fulfrain a llygod yr Ynys. Os mai natur yw eich peth, yna mae ' n werth codi Ynys Sgomer yn gynnar, gan fynd â thaith y cwch drosodd a ' i archwilio. Dim ond peidiwch ag anghofio eich camera! Os nad ydych chi ' n hoff o gamu troed ar yr Ynys yna gallwch hefyd ddewis y daith cwch o amgylch yr Ynys ac mae ' n Ynys cyfagos, Skokholm.

Gwelwch drosoch eich hun pam ein bod yn credu bod Ynys Sgomer yn un o ' r llefydd gorau i ymweld â Dinbych-y-pysgod.

Lleoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod-Ynys Sgomer 1 Lleoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod-pier Glanfa ' r Ynys Sgomer

Castell Caeriw

Mae Castell Caeriw yn Gastell gwych i ymweld ag ef ger Dinbych-y-pysgod, ac yn hawdd i ' w gyrraedd mewn car, teithiau cerdded mawr o gwmpas yr ardal. Gweler ein dadansoddiad llawn o Gastell Caeriw yma


Castell Caeriw

Oakwood

Os yw parciau thema yn beth neu eich teulu ' n chwilio am ychydig o gyffro wrth aros yn Ninbych y pysgod, yna mae Parc Thema Oakwood yn bendant yn werth ymweld ag ef. Mae gan Oakwood atyniadau i ddarparu ar gyfer pob math o geisiwr wefr, o Coaster rholer pren, siglen enfawr, llithrennau dŵr, llongau môr-ladron a man chwarae mawr dan do i blant.

Os ydych chi ' n cynllunio taith i Oakwood pan fyddwch yn aros yn Ninbych y pysgod, byddem yn argymell eich bod yn prynu tocynnau ymlaen llaw er mwyn osgoi ' r ciwiau, osgoi diwedd y flwyddyn ysgol gan fod llawer o ysgolion yn mynd â ' u myfyrwyr yma fel "triniaeth diwedd blwyddyn". Mae dwy noson lle mae ' r Parc ar agor tan 10pm ac mae arddangosfa tân gwyllt.

Parc Thema Oakwood-hydro OakWood Themepark-Megaphobia

Saundersfoot

Mae Saundersfoot yn dref glan môr fechan, yn agos i Ddinbych-y-pysgod gyda thraeth tywodlyd ffantastig, Harbwr bach, maes parcio talu ac arddangos mawr a nifer o atyniadau glan môr. Saundersfoot yw ' r man perffaith i ymweld ag ef ger Dinbych-y-pysgod gan ei fod yn darparu ar gyfer pob math o ymweliadau â glan môr. Yn ystod misoedd yr haf gall mynediad i Saundersfoot fod yn anodd gan mai dim ond un ffordd sydd i mewn o Ddinbych-y-pysgod, dim ond gwneud yn siŵr eich bod yn gadael yn gynnar!

Ar hyd glan y môr fe welwch ddigonedd o siopau sy ' n gwerthu cofiannau glan môr, bwytai a siopau syrffio. I gyd yn cael ei ollwng yn berffaith gan y traeth tywodlyd trawiadol.

Lleoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod-Saundersfoot

Castell Penfro

Mae Castell Penfro yn amddiffynfa fawr yng nghanol tref Penfro, mae ' n uchel iawn ar ein rhestr o lefydd argymelledig i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod. Gallwch gerdded yn hamddenol o gwmpas y ffos allanol a mwynhau golygfa ' r castell. Mae mynd i mewn ac archwilio ' r Castell hefyd yn werth yr amser, gallwch gerdded ar hyd y waliau ac archwilio ' r tyrau. Mae Ogof fawr wedi ' i lleoli o dan y Castell sy ' n werth y trip i lawr y grisiau i ' w archwilio!

Mae digon o le parcio gerllaw mewn maes parcio talu ac arddangos, taith gerdded fer o ' r castell. I gael rhagor o wybodaeth am Gastell Penfro, edrychwch ar ein hadolygiad manwl yma.

Castell Penfro

Parc antur Folly Farm a sŵ

Mae parc antur Folly Farm a sŵ yn atyniad gwych i ymwelwyr, gan gynnal anifeiliaid fferm yn unig yn wreiddiol. Dros y blynyddoedd mae Fferm Folly wedi ehangu ac wedi ychwanegu llawer o wahanol anifeiliaid i ' w rhestr atyniadau. Mae parc antur Folly Farm a sŵ yn lle gwych i ymweld ger Dinbych-y-pysgod, dim ond ymgyrch fer sydd â digon o le i barcio.

Mae gan Fferm Folly dros 750 o anifeiliaid, 17 Reid yn eu ffeiriau hen a 8 ardal chwarae antur wedi lledaenu dros 120 erw o dir, peidiwch ag anghofio dod â ' ch esgidiau cerdded!

Parc antur Folly Farm a sŵ

Nhyddewi

Mae Tyddewi yn gymuned fach yng ngorllewin Cymru sydd â statws dinas o ganlyniad i gael Eglwys Gadeiriol, dywedir mai Eglwys Gadeiriol Tyddewi yw man gorffwys olaf Dewi Sant, nawddsant Cymru.

Gyda digon o hanes, adeiladau hanesyddol i ' w harchwilio, mae Tyddewi yn enghraifft o dref ganoloesol sydd wedi bod yn boblogaidd gyda llawer o bererinion dros y blynyddoedd.

Lleoedd i ymweld â hwy ger Dinbych-y-pysgod-Tyddewi

shares