Pontarfynach

Mae Pontarfynach yn atyniad twristaidd byd enwog sydd wedi ' i leoli ym mynyddoedd Cambria a dim ond 12 milltir i ffwrdd o dref glan môr/Prifysgol Aberystwyth. Mae cwymp Pont y diafol yn unigryw iawn ac wedi denu miloedd o ymwelwyr ers y 1700 ' s gyda ' r dafarn uchod (gwesty ' r Hafod) yn darparu lloches i deithwyr ers cyn 1796.

Mae Pont y diafol mor mydryddol ag y mae ' n swnio, wedi ' i blethu i gwerinwyr Cymreig.

Mae stori am hen wraig a oedd wedi cynhyrfu i ganfod bod un o ' i buchod wedi croesi ' r afon ac na allai fynd yn ôl. Dyma pryd yr ymddangosodd y diafol ei hun, ar ôl gweld y wraig yn cynhyrfu bu ' n taro bargen gyda ' r fenyw i adeiladu pont yn croesi ' r ceunant dros nos, y ddalfa oedd mai ' r diafol oedd cadw ' r peth byw cyntaf a groesai ' r bont.

Y diwrnod wedyn fe wnaeth y fenyw ddeffro, galw ei chŵn a mynd i lawr i ' r ceunant. Roedd y fenyw yn rhyfeddu i ddod o hyd i ' r bont orau a welodd erioed, doedd hi ddim yn gallu credu ei lwc. O unman mae ' r diafol wedi ailymddangos unwaith eto gan atgoffa menyw o ' r fargen a darodd y diwrnod cynt, Atgoffodd y fenyw y diafol ei bod yn ymwybodol o ' r fargen yr oedd wedi ' i tharo a Dechreuodd gerdded tua ' r bont. Cyn croesi, tynnodd y fenyw dorth o fara allan, ei thaflu ar draws y bont ac aeth ei chŵn ar drywydd y dorth, yn gynt na ' r diafol allai adweithio a cheisio ei ddal!

Y diafol shrieked wrth i ' r ci redeg ar draws y bont "rydych yn dwbwl hen wraig, dydw I ddim yn credu! Eich ci fildy sydd wedi dod yn y peth byw cyntaf i groesi fy Mhont. Nid yw ' n dda i mi! "cyn diflannu. Mae ' r diafol yn amlwg yn teimlo cywilydd o gael eu gwahardd gan a hen fenyw uchel i fyny yn y mynyddoedd ger Aberystwyth erioed wedi cael ei gweld yng Nghymru eto.

Mae Pont y diafol yn cynnwys tair pont a adeiladwyd ar ben ei gilydd i groesi ceunant, y bont isaf yw ' r un y dywedir iddi gael ei hadeiladu gan y diafol ei hun.

Pontarfynach Cymru-y pontydd

Pontarfynach Cymru-tair pont 2

Buom ar ymweliad â Pontarfynach ar ddechrau ' r Hydref pan oedd y coed yn dechrau newid lliw, roedd y tymor twristiaid wedi marw, roedd yn anhygoel, yn llythrennol, ni oedd yr unig bobl yno. Byddem yn bendant yn argymell ymweld â Phont Devil ' s ar yr adeg hon o ' r flwyddyn am y rheswm hwnnw ' n unig, mae ' r golygfeydd yn odidog a gallwch fynd ar goll i ' r Gwerinwr tra ' ch bod yn y coedwigoedd llaith, yr unig sain y gallwch ei glywed yw ' r dŵr sy ' n rhaeadru i lawr y Mynydd ac yn mynd i mewn i "y punchbowl".

Pont y Devils Cymru-y coluddyn

Mae dau dro y gallwch eu cymryd tra byddwch yn Pontarfynach, os oes digon o olau yn y dydd, nid yw ' n rhy wlyb ac rydych chi wedi cael eich esgidiau gyda chi, gwnewch y ddau. Byddwch yn difaru os na fyddwch yn ei gael. Mae ' r daith gerdded fer yn para tua deg munud ac yn mynd â chi ' n syth i ' r man gorau ar gyfer lluniau o ' r bont ei hun. Mae ' r ail daith gerdded, i bob golwg, yn cymryd pedair munud o amser, ond fe ' i Cymerodd lawer yn hwy. Mae ' n serth iawn, yn anwastad a heb y rheiliau llaw byddai ' n eithaf peryglus, yn enwedig yn y gwlyb!

Pontarfynach Pont Cymru-grisiau i waelod y Cwm

A wnes I sôn ei bod hi ' n werth cymryd y llwybr hir os ydych chi ' n mynd i Rhaeadr y diafol? Fel y dywedais yn gynharach, buom yn ymweld yn yr Hydref pan oedd y coed yn newid lliw, yr oedd yn wlyb, ond yn werth y cwbl. Mae sawl man lle gallwch chi stopio ac edmygu ' r golygfeydd o wahanol lwyfannau gwylio.

Pont Devils Cymru-golygfa o ' r Cwm yn yr Hydref

Pont Devils Cymru-golwg ar y falls

Pont y Devils Cymru-y bont ar waelod y Cwm

Roedd y trip i Raeadr Devil, i ni yn werth y daith pedair awr o Gaerdydd ac roedd yn ddiwrnod allan ardderchog, oherwydd yr amser o ' r flwyddyn i ni ymweld â hi Roedd yn dawel iawn (Roedd golau ' r haul yn ein herbyn). Roedd digon o le parcio ar y ffordd cyn y disgyniad ond rwy ' n siŵr bod honno ' n stori wahanol yn ystod misoedd yr haf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd â ' ch esgidiau a diod gyda chi gan nad oes unman i gael diod ar y daith gerdded o gwmpas.

Roedd mynediad i daith gerdded y Devil ' s falls o ' r ffordd er bod yna gamfa a oedd yn defnyddio darn arian punt i ' w weithredu.

Gwefan swyddogol

shares